Provincie Utrecht Wbb bodemverontreiniging in de gemeente Soest: Grondwaterverontreiniging grondwaterbeschermingsgebied Soestduinen UT034208890

Redactie Soestnieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Soest.

Aanvraag Natuur en milieu | Organisatie en beleid

De ingediende aanvraag voor luidt als volgt:

Provincie Utrecht Wbb bodemverontreiniging in de gemeente Soest: Grondwaterverontreiniging grondwaterbeschermingsgebied Soestduinen UT034208890

Provincie Utrecht heeft bodemonderzoeken ingediend bij de Gedeputeerde Staten van Utrecht. Aan de hand van deze onderzoeken is vastgesteld in welke mate (hoe ernstig) de bodem verontreinigd is, en of de bodem wel of niet binnen een bepaalde termijn gesaneerd moet worden (spoedeisendheid). Op basis van de ingediende gegevens zijn Gedeputeerde Staten van plan het volgende te besluiten:Ter plaatse van bovengenoemde percelen is sprake van een geval van ernstige verontreiniging als bedoeld in artikel 29 lid 1, van de Wet bodembescherming.Gelet op het huidige of het toekomstige gebruik van de bodem is er sprake van zodanige risico’s voor mens, plant of dier en/of van verspreiding van de verontreiniging dat er met spoed gesaneerd moet worden, zoals bedoeld in artikel 37 van de Wet bodembescherming. Met de sanering dient zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 4 jaar na de inwerkingtreding van deze beschikking, te worden begonnen.Aangezien er sprake is van hinder van kwetsbare objecten nemen Gedeputeerde Staten, op grond van artikel 37, lid 3, van de Wet bodembescherming, de volgende Tijdelijke BeveiligingsMaatregel (TBM) op:Voorafgaande de uiteindelijke sanering dient er binnen een half jaar na inwerkingtreding van deze beschikking een monitoringsplan te worden ingediend bij het bevoegd gezag waarmee de risico’s voldoende inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Het bevoegd gezag kan aanvullende eisen stellen aan deze monitoring. De provincie Utrecht neemt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de monitoringsverplichting vooralsnog op zich.U wilt reageren?U kunt reageren op dit ontwerpbesluit door een zienswijze in te dienen. Dit kan tijdens de termijn van zes weken dat het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken ter inzage liggen. Deze termijn loopt van maandag 6 november 2023 tot maandag 18 december 2023. U kunt uw zienswijze schriftelijk, mondeling of digitaal indienen. Richt uw schriftelijke zienswijze aan: RUD Utrecht, postbus 85242, 3508 AE Utrecht. U kunt digitaal een zienswijze indienen via een formulier op de website van de Provincie Utrecht. U vindt het formulier via www.provincie-utrecht.nl onder: loket/klacht, bezwaar of melding doorgeven/bezwaar tegen beslissing provincie. Wilt u mondeling een zienswijze indienen, maakt u daarvoor dan een afspraak via 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Van de mondelinge zienswijze wordt een kort verslag gemaakt.Om later beroep te kunnen instellen moet u belanghebbende zijn en tijdig een zienswijze over de ontwerpvergunning hebben ingediend. Dit laatste geldt niet als u kunt aantonen dat u hiertoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.U kunt het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken opvragen bij de RUD Utrecht via info@rudutrecht.nl of 030-7023300. Vermeld u hierbij het kenmerk Z/23/1109363. U kunt de stukken ook inzien bij de RUD Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA in Utrecht of bij gemeente Soest.Meer informatieHeeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice. U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen Soest
  2. Natuur en milieu | Organisatie en beleid